ความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด

การประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เริ่ม 1 เมษายน 2563

หมายเหตุ

  • ผู้ขับขี่ผู้กระทำละเมิดจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

  • ผู้ประสบภัย หมายรวมถึงผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก

  • ในกรณีเสียชีวิตของผู้ประสบภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องจ่ายเต็มจำนวนเงินจำกัดความรับผิดแต่ละคน